دوره و شماره: دوره 6، شماره 3 - شماره پیاپی 23، آذر 1397، صفحه 1-121 
3. بررسی وراثت‌پذیری و تنوع ژنتیکی جمعیت‎های مختلف گیاه دارویی Oliveria decumbens Vent ایران با استفاده از خصوصیات مورفوفیزیولوزیکی و میزان اسانس

صفحه 32-46

سیدمحمدحسین ال‎عمرانی‎نژاد؛ حسنعلی نقدی بادی؛ علی مهرآفرین؛ وحید عبدوسی؛ فرحناز خلیقی سیگارودی