دوره و شماره: دوره 7، شماره 1 - شماره پیاپی 25، خرداد 1398، صفحه 1-100 
5. ارزیابی و مقایسه ویژگیهای مورفولوژیکی و فیتوشیمیایی 14 اکوتیپ از گیاه دارویی (.Ziziphus jujuba Mill) در ایران

صفحه 55-67

سکینه کهنسال واجارگاه؛ رضا برادران؛ سید غلامرضا موسوی؛ مجید تولیت ابوالحسنی؛ داراب یزدانی