دوره و شماره: دوره 7، شماره 3 - شماره پیاپی 27، آذر 1398، صفحه 1-100 
5. بررسی اثر شدت‌های نوری بر صفات رشدی، میزان فتوسنتز و هیپریسین کل در رقم توپاز و اکوتیپ میشو گیاه داروییHypericum perforatum

صفحه 53-63

جاوید عمارت پرداز؛ سجاد محرم نژاد؛ جابر پناهنده؛ مسعود چمنی؛ محمدرضا زاده اسفهلان؛ حسین کربلایی خیاوی