دوره و شماره: دوره 8، شماره 3 - شماره پیاپی 31، آذر 1399، صفحه 1-116 
4. بررسی اثر تراکم و کاه غنی شده بر پاسخ‌های فیتوشیمیایی اسانس گیاه Satureja bachtiarica Bunge. در شرایط دیم

صفحه 51-65

احمد میرجلیلی؛ محمد حسین لباسچی؛ محمد رضا اردکانی؛ حسین حیدری شریف آباد؛ مهدی میرزا


7. بررسی اکوفیتوشیمیایی اسانس گیاه Oliveria decumbens Vent. در رویشگاههای مختلف استان فارس

صفحه 103-116

دامون رزمجویی؛ شهرام یوسفی خانقاه؛ سمیه دهداری؛ حمید محمدی؛ فریبا نوعدوست