دوره و شماره: دوره 8، شماره 4 - شماره پیاپی 32، اسفند 1399، صفحه 1-110 
1. ارزیابی تغییرات فیتوشیمیایی اسانس و عصاره شش جمعیت از گیاه دارویی Satureja bachtiarica Bunge. دراستان فارس

صفحه 1-18

سحر یوسفی؛ وحید روشن سروستانی؛ کامبیز لاریجانی؛ حسنعلی نقدی بادی؛ ابراهیم سابکی