دوره و شماره: دوره 9، شماره 2 - شماره پیاپی 34، تابستان 1400، صفحه 1-135 
1. بررسی تنوع فیتوشیمیایی عصاره اتانولی پوست درخت Fraxinus excelsior L. در رویشگاه‌های مختلف جنگل‌های‌ هیرکانی در استان مازندران

صفحه 1-21

معصومه سلیمانی رحیم‌آبادی؛ سیدمحمد حسینی نصر؛ حمید جلیلوند؛ سیدمحمد حجتی؛ پوریا بی پروا


3. بررسی اثر محلول‌پاشی انواع اسیدهای آمینه بر پاسخ‌های بیوشیمیایی گیاه دارویی Physalis alkekengi L.

صفحه 39-52

سیروس صارمی؛ منوچهر قلی پور؛ حمید عباسدخت؛ حسنعلی نقدی بادی؛ علی مهرآفرین؛ حمیدرضا اصغری


8. بررسی تنوع ژنوتیپ‌های مختلف گیاه دارویی Camellia sinensis L. با استفاده از خصوصیات اکوفیتوشیمیایی در رویشگاه‌های مختلف استان گیلان

صفحه 123-135

سمیرا منتهای درگاه؛ محمدباقر رضایی؛ مرضیه قنبری جهرمی؛ سپیده کلاته جاری؛ شاهین جهانگیرزاده خیاوی