دوره و شماره: دوره 9، شماره 3 - شماره پیاپی 35، آذر 1400، صفحه 1-110 
7. بررسی تغییرات فیتوشیمیایی عصاره گیاه دارویی Cannabis sativa L. در مرحله رشد رویشی تحت تاثیر تنش شوری

صفحه 82-93

10.30495/ejmp.2021.1917625.1615

عطاالله ربانی؛ محمد رضا اردکانی؛ حسنعلی نقدی بادی؛ شمسعلی رضازاده؛ منصور سراجوقی