دوره و شماره: دوره 9، شماره 4 - شماره پیاپی 36، اسفند 1400، صفحه 1-132 
5. بررسی فیتوشیمیایی اسانس و اثر تیمارهای مختلف بر شکستن خواب و تحریک جوانه‌زنی بذر .Salvia sahendica Boiss. & Buhse

صفحه 59-72

10.30495/ejmp.2022.1936932.1645

احد هدایتی؛ فاطمه آقامحسنی؛ الناز نوروزی؛ سیاوش همتی؛ میرسجاد میریوسف زاده؛ زهرا باقری؛ شبنم میر یوسف زاده؛ محمد حسین میرجلیلی