درباره نشریه

این نشریه در جلسه کمیسیون مورخ 1392/12/21 با اعطای اعتبار علمی از شماره اول بهار 1392 تا کنون  به نشریه "اکوفیتوشیمی گیاهان دارویی "با صاحب امتیازی دانشگاه آزاد اسلامی گرگان و با همکاری انجمن گیاهان دارویی  ایران با رتبه A معرفی شده است.