اهداف و چشم انداز

بررسی و انتشار آخرین یافته ها ی علمی تحقیقاتی در خصوص بررسیهای میدانی و اکولوژیکی گیاهان دارویی ، تحقیقات فیتوشیمیایی و بررسی تغییرات کمی و کیفی مواد موثره گیاهان متاثر از تغییرات اکولوژیکی و در نهایت چگونگی اثر آن عوامل بر عملکرد دارویی گیاهان از مهمترین اهداف این نشریه می باشد و در نهایت کمک به توسعه و اعتلای دانش و فراهم نمودن زمینه مناسب تبادل افکار و اطلاعات بین مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی کشور در زمینه اکوفیتوشیمی گیاهان دارویی که از هداف اصلی انتشار این مجله می باشد.