راهنمای نویسندگان

راهنمای نویسندگان تهیه مقاله

-         زبان مجله فارسی است ، لذا حتی المقدور باید از کلمات فارسی برای بیان مطالب علمی استفاده شود.

-         مقاله در کاغذ A4 تحت نرم‌افزار2007  WORD و تمامی مطالب متن ، منابع، ماخذ و جداول باید یک خط در میان (double space) تایپ شده و نوع قلم در فارسی B لوتوس و انگلیسی Times New Roman، سایز12، با حاشیة 3 سانتیمتر از طرفین و 5/2 سانتیمتر از بالا و پایین و حداکثر در 15 صفحه تنظیم گردد.

             تمامی مقالات باید شامل بخش های زیر باشد:

1-      عنوان مقاله : در یک صفحه جداگانه عنوان مقاله باید با قلم ضخیم (BOLD) به دو زبان فارسی و انگلیسی تایپ شود. سپس نام نویسنده یا نویسندگان به همراه رتبه علمی و آدرس دقیق (شامل دانشگاه یا دانشکده ، موسسه و واحد تحقیقاتی مرتبط و ......) قید گردد و نویسنده مسئول با علامت * مشخص گردد. در پایان نیز آدرس دقیق مسئول مکاتبات و کد پستی و پست الکترونیک (E-mail) ذکر شود.

2-      چکیده مقاله: چکیده: مجموعة فشرده‌ای (حداکثر 300 کلمه) از مقاله شامل تشریح مسئله، روش کار و نتایج بدست‌آمده است. از بکاربردن نامهای خلاصه شده و ارائه منبع، جدول و شکل در چکیده پرهیز شود.

3-      واژه‌های کلیدی: حداکثر 7 واژه درباره موضوع مقاله ارائه شود.

4-      مقدمه: مقدمه باید ضمن بیان هدف و مساله مورد تحقیق، حاوی خلاصه ای از مطالعات و مشاهدات مرتبط با تحقیق مورد نظر در چند سال اخیر همراه با ذکر منایع و ماخذ آنها باشد. از بیان داده ها و یا نتیجه گیری کار خودداری شود.

5-      مواد و روشها: شامل مواد و وسایل بکاررفته، مشخصات منطقة مورد مطالعه، شیوه اجرای پژوهش، طرح آماری، روشهای شناسایی و تجزیه داده‌هاست.

6-      نتایج: در این بخش تمامی یافته‌های کمی و کیفی با استفاده از جدول و شکل ارائه می‌گردند. از بحث و مقایسه با یافته‌های سایر تحقیقات اکیدآً خودداری شود.

7-      بحث : شامل تحلیل و تفسیر یافته‌ها و مقایسه با نتایج سایر تحقیقات است. نقصها و پیشنهادها می‌توانند در صورت نیاز در این بخش می تواند ارائه شوند.

8-      سپاسگزاری: در این بخش میتوان در صورت نیاز از کلیة افراد و سازمانهای حمایت کنندة تحقیق، تشکر نمود

9-      منابع و ماخذ: فقط منابع استفاده شده در متن قید شوند. کلیه منابع در مقاله باید به زبان انگلیسی نوشته شود

-         منابع به ترتیب حروف الفبای نام خانوادگی نویسنده مرتب و به صورت پیوسته شماره گذاری شوند.

-        

تمامی منابع باید به انگلیسی باشد. منابع فارسی هم به انگلیسی ترجمه شود. تمامی منابع نیز باید در داخل متن به انگلیسی ارجاع داده شود. فرمت انگلیسی منابع با استفاده از مجلات مرجع، سایت‌های SID و مدیکوس و... باشد. ارجاعات در متن مقاله باید به شیوه داخل پرانتز باشد، به گونه‌ای که ابتدا نام مؤلف یا مؤلفان و سال انتشار مانند.

ارجاع منابع در داخل متن در صورت وجود یک یا دو نویسنده باید به طور کامل و با ذکر نام خانوادگی نویسنده و سال انتشار و به زبان انگلیسی باشد، مانند: (Ahmadi, 2007). در صورت وجود چندین نگارنده، ارجاع به منبع باید به صورت (نام خانوادگی نگارنده و همکاران، 2006) باشد، مانند: (Pinke et al., 2010). در صورتی که در شروع جمله به منبعی استناد شود ابتدا نام فرد به فارسی و به دنبال آن نام فرد به همراه سال به انگلیسی در پرانتز آورده شود، مانند:

مقیمی (Moghimi, 2005) یا جفرسون و همکاران (Jefferson et al., 2003)

-         از ذکر واژه‌های ((.et al)) در فهرست منابع خودداری شود.

-         در صورتی که مقاله‌های منفرد و مشترک از یک نگارنده ارائه شوند، ابتدا مقاله‌های منفرد و سپس مقاله‌های مشترک به‌ترتیب حروف الفبای نام سایر نویسندگان مرتب شوند.

روش ارائه منابع:

  • مقاله: نام خانوادگی، حرف اول نام نویسنده اول.، … و نام خانوادگی، حرف اول نام نویسنده آخر.، سال انتشار. عنوان مقاله. نام کامل مجله، شمارة جلد (شماره سری): شمارة صفحات اول و آخر

مثال:                       

            Wayne, P.M., Waering, P. and Bazzaz, F.A. 1993. Birch seedling responses to daily time courses of light in enyperimental forest gaps and shadehouses. Journal of Ecology, 74(5): 1500 - 1515.

  • کتاب: نام خانوادگی، حرف اول نام.، … نام خانوادگی، حرف اول نام نویسنده آخر.، سال انتشار. عنوان کامل کتاب. ناشر، محل انتشار، تعداد کامل صفحات.

مثال:

Jalili, A. and Jamzad, Z. 1999. Red Data Book of Iran. A Preliminary Survey of Endemic, Rare and Enudaugered Plants species in Iran. Researech Institute of Forests and Rangelands (RIFR) Publication, Tehran, 750 p.

  • کتاب یا مجموعه مقاله‌‌ای که هر فصل یا مقاله آن توسط یک یا چند نویسنده نوشته شده باشد: ارائه نام نویسنده (گان) فصل یا مقاله مطابق دستورالعمل بند 2 (کتاب)، سال. عنوان فصل یا مقاله، صفحات اول و آخر. در (In): نام خانوادگی، حرف اول نام مؤلف اصلی کتاب.، (eds. یا ed.). عنوان کتاب. ناشر، محل انتشار، تعداد کامل صفحات.

مثال:

            Agestam, E. 1995. Natural regeneration of beech in Sweden – Some results from a field trial, 117 – 124. In: Madsen. F., (ed.). Genetics and Silviculture of Beech. Forskingscentret for Skov & Landskab, 272 p.

10-   جداول و اشکال: باید دارای عنوان گویا بوده و هرگز به‌صورت دیگری در مقاله تکرار نشوند. ذکر منبع، واحد و مقیاس برای آنها ضروری است، عنوان جداول در بالا و عنوان اشکال در پایین ارائه می‌شوند. جداول و اشکال به ترتیب شماره در صفحات مستقل و در انتهای مقاله ارائه شوند. نسخه اصل شکل ها( فایل اکسل) پس از داوری اولیه به همراه مقاله اصلاح شده ارسال گردد.

11-   چکیده انگلیسی: چکیده انگلیسی باید ترجمه کامل چکیده فارسی و در یک پاراگراف نوشته شود و در انتها کلمات کلیدی (key word) قرار گیرد.

آدرس دفتر نشریه:

گرگان – جاده کمربندی ، خیابان دانشگاه ، مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی ، کد پستی 39975-49147 ، صندوق پستی 717 ، دفتر مجله ، تلفکس:3332292 -0171 jmpepchem@yahoo.com  Email