اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر معصومه مازندرانی

اکولوژی سیستماتیک گیاهی دانشیار

ecophytochemical.gorganiau.ac.ir/
mazandarani.mgorganiau.ac.ir
0000-0001-8485-3227

h-index: 9  

سردبیر

دکتر محمد باقر رضایی

شیمی ،شیمی و آنالیز ترکیبات طبیعی ،فیتو شیمی ،گیاهان دارویی استاد ، موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع ، تهران ، ایران

ecophytochemical.gorganiau.ac.ir
mrezaeerifr-ac.ir
0000-0002-0089-5815

h-index: 15  

مدیر داخلی

دکتر آنیا آهنی آذری

میکروبیولوژی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان

ecophytochemical.gorganiau.ac.ir/
a.ahanigorganiau.ac.ir
0000-0001-7025-6739

اعضای هیات تحریریه

دکتر افشین سلطانی

زراعت -شبیه سازی گیاهان زراعی استاد گروه زراعت دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

afshin.soltanigau.ac.ir
09111756473
0000-0002-6941-4047

h-index: 22  

دکتر محمد باقر رضایی

فیتو شیمی استاد ، موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع ، تهران ، ایران

ecophytochemical@gorganiau.ac.ir
mrezaeerifr-ac.ir
0000-0002-0089-5815

h-index: 15  

دکتر معصومه مازندرانی

اکولوژی سیستماتیک گیاهی دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی گرگان، گرگان، ایران

mazandarani.mgorganiau.ac.ir
0000-0001-8485-3227

h-index: 9  

دکتر سیدابراهیم صادقی

کشاورزی گرایش زراعت استاد پژوهشی، مرکز تحقیقات بیواکولوژی و سیتماتیک

ebrahimsut.ac.ir
0000-0002-3073-991X

دکتر یونس عصری

اکولوژی گیاهی و جامعه شناسی گیاهی دانشیار پژوهش بخش گیاهشناسی، مؤسسه تحقیقا ت جنگلها و مراتع کشور، تهران،

asririfr_ac.ir
0000-0002-4566-1756

h-index: 7  

دکتر مریم نیاکان

فیزیولوژی گیاهی دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان

m.niakangorganiau.ac.ir
09113770382
0000-0001-5451-0960

h-index: 3  

دکتر محمدحسین لباسچی

اکولوژی کشاورزی دانشیار، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

lebaschierifr_ac.ir
01732132292

دکتر ابوالقاسم متین

اکولوژی استاد، تحقیقات و پژوهش سازمان و تحقیقات و آموزش کشاورزی

matineyahoo.com
01732132292
0000-0001-6693-9983

دکتر پرویز اولیا

میکروب شناسی استاد -دانشگاه شاهد -تهران

jmpepchemyahoo.com
01732132292
0000-0002-5981-3781

h-index: 24  

دکتر علی وارسته مرادی

شیمی دانشیار-عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی گرگان

a.varastehmgorganiau.ac.ir

دکتر فواد مرادی

گیاه شناسی، گرایش زراعت دانشیار پژوهشی بخش تحقیقات فیزیولوژی مولکولی

fmoradiabrii.ac.ir

دکتر عذرا صبورا

فیزیولوژی گیاهی دانشیار، گروه آموزشی علوم گیاهی دانشگاه الزهراء

sabooraalzahra.ac.ir

دکتر فرزانه نجفی

علوم گیاهی فیزیولوژی گیاهی دانشیار دانشکده علوم زیستی، دانشگاه خوارزمی

najafi_fkhu.ac.ir

ویراستار انگلیسی

دکترآنیا آهنی آذری

میکروبیولوژی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان

a.ahanigorganiau.ac.ir