اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر معصومه مازندرانی

اکولوژی سیستماتیک گیاهی دانشیار

jmpepchematyahoo.com

سردبیر

دکتر محمد باقر رضایی

شیمی ،شیمی و آنالیز ترکیبات طبیعی ،فیتو شیمی ،گیاهان دارویی استاد ، موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع ، تهران ، ایران

ecophytochemical.gorganiau.ac.ir
jmpepchematyahoo.com

مدیر داخلی

دکتر هدیه مصنعی

اگروتکنولوژی - فیزیولوژی گیاهان زراعی .

hedieh_mosanaieyatyahoo.com
09383716542

اعضای هیات تحریریه

دکتر افشین سلطانی

زراعت -شبیه سازی گیاهان زراعی استاد گروه زراعت دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

afsoltaniatyahoo.com
09111756473

دکتر یونس عصری

اکولوژی گیاهی و جامعه شناسی گیاهی دانشیار پژوهش بخش گیاهشناسی، مؤسسه تحقیقا ت جنگلها و مراتع کشور، تهران،

asriatrifr_ac.ir

دکتر مریم نیاکان

فیزیولوژی گیاهی دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان

niakan.matyahoo.com
09113770382

دکتر محمدحسین لباسچی

اکولوژی کشاورزی استادیار، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

lebaschieatrifr_ac.ir
01732132292

دکتر ابوالقاسم متین

اکولوژی استاد، تحقیقات و پژوهش سازمان و تحقیقات و آموزش کشاورزی

matineatyahoo.com
01732132292

دکتر پرویز اولیا

میکروب شناسی استاد -دانشگاه شاهد -تهران

jmpepchematyahoo.com
01732132292

دکتر شادمان شکروی

زیست شناسی-فیزیولوژی گیاهی دانشیار، دانشگاه ازاد اسلامی واحد گرگان

shadmanshokraviatyahoo.com

ویراستار انگلیسی

دکترآنیا آهنی آذری

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان

ania_783atyahoo.com