اکوفیتوشیمی گیاهان دارویی (EJMP) - پرسش‌های متداول