اکوفیتوشیمی گیاهان دارویی (EJMP) - واژه نامه اختصاصی