اکوفیتوشیمی گیاهان دارویی (EJMP) - فرایند پذیرش مقالات