اکوفیتوشیمی گیاهان دارویی (EJMP) - اصول اخلاقی انتشار مقاله