ارسال مقاله

از محققان و نویسندگان محترم  درخواست می شود مقالات خود را دقیقا طبق فرمت مجله تهیه نموده و بعد ارسال نماینددر صورت هرگونه سوال با ایمیل نشریه در تماس باشید jmpepchem@yahoo.com