ایمیل نشریه

مولف گرامی سوالات خود را از از طریق ایمیل نشریه به ادرس ذیل ارسال نمایید در اسرع وقت پاسخ گو خواهیم بود

jmpepchem@yahoo.com

a.ahani@gorganiau.ac.ir