داوران

نام داور رشته تخصصی سمت / سازمان
مازیار احمدی گلسفیدی شیمی، شیمی و آنالیز ترکیبات طبیعی، فیتوشیمی معاون پژوهش و فناوری
سمانه اسدی صنم عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
عاطفه امیراحمدی گیاهان دارویی گروه علوم گیاهی، دانشکده زیست شناسی، دانشگاه دامغان، دامغان، ایران
آنیا آهنی آذری میکروب شناسی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی گرگان
حسین بتولی اکولوژی محیطی، فیتوشیمی، فیزیولوژی محیطی، گیاه شناسی استادیار پژوهش مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان (باغ گیاه‌شناسی کاشان)
حمیدرضا پردلی قارچ شناسی، میکروب شناسی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان
الهام تازیکه لمسکی شیمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد گرگان
کامکار جایمند شیمی و آنالیز ترکیبات طبیعی، فیتوشیمی، گیاهان دارویی استاد، بخش تحقیقات گیاهان دارویی و محصولات فرعی، موسسه تحقیقات مراتع و جنگلها کشور
عای اشرف جعفری استاد موسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع ایران، تهران، ایران
محمد حبیبی شیمی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد گرگان
مجید دشتی زراعت و اصلاح نباتات استادیارپژوهشی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مشهد، ایران،
امیر رحیمی گیاهان دارویی عضو هیات علمی، مسئول انجمن علمی گیاهان دارویی ایران-شعبه استان آذربایجان غربی
محمدباقر رضایی شیمی، شیمی و آنالیز ترکیبات طبیعی، فیتوشیمی، گیاهان دارویی استاد، بخش تحقیقات گیاهان دارویی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
محمدعلی رضایی بیوشیمی، فیزیولوژی محیطی گروه زیست شناسی ئانشگاه آزاد واحد گرگان گلستان ایران
فاطمه عسکر ی گیاهان دارویی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، بخش تحقیقات گیاهان دارویی
راضیه عظیمی شیمی و آنالیز ترکیبات طبیعی عضو هیات علمی موسسه جنگلها و مراتع کشور، تهران
راضیه عظیمی شیمی و آنالیز ترکیبات طبیعی عضو هیات علمی موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور
محمد علی علیزاده تکنولوژی بذر گروه بانک ژن منابع طبیعی کشور- موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
عبدالله قاسمی پیربلوطی شیمی و آنالیز ترکیبات طبیعی، گیاهان دارویی مرکز تحقیقات گیاهان دارویی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهرقدس، تهران
سید مصطفی گلدان ساز گیاهان دارویی دانشگاه یزد. نظام مهندسی کشاورزی یزد.
معصومه مازندرانی اکولوژی محیطی، فیتوشیمی، گیاهان دارویی، گیاه شناسی هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی گرگان- مدیر مسول مجله اکوفیتوشیمی گیاهان دارویی
مجید محمدحسینی شیمی و آنالیز ترکیبات طبیعی دانشیار شیمی تجزیه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود
مریم نیاکان بیوشیمی، فیزیولوژی محیطی دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان
حسنعلی نقدی بادی گیاهان دارویی مرکز تحقیقات گیاهان دارویی، پژوهشکده گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی، کرج، ایران
سعید همامی
خدایار همتی گیاهان دارویی دانشیار، گروه تولیدات گیاهی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
علی وارسته مرادی شیمی، فیتوشیمی عضو هبات علمی و رییس مرکز تحقیقات گباهان دارویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان