داوران

نام داور رشته تخصصی سمت / سازمان
Ali Ashraf Jaffari تکنولوژی بذر، ژنتیک و اصلاح، منابع ژنتیکی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
Majid Mohammadhosseini شیمی و آنالیز ترکیبات طبیعی دانشیار شیمی تجزیه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود
پونه ابراهیمی عضو هیات علمی دانشگاه گلستان
مازیار احمدی گلسفیدی شیمی، شیمی و آنالیز ترکیبات طبیعی، فیتوشیمی معاون پژوهش و فناوری
علیرضا ایرانبخش گروه زیست شناسی گیاهی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران، تهران، ایران
سمانه اسدی صنم عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
بهزاد آقا براری شیمی، شیمی -نانو
رضا اکبری
زهره امامی
آنیا آهنی آذری قارچ شناسی، میکروب شناسی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی گرگان
شهرام بانج شفیعی خاک شناسی
حسین بتولی اکولوژی محیطی، فیتوشیمی، فیزیولوژی محیطی، گیاه شناسی استادیار پژوهش مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان (باغ گیاه‌شناسی کاشان)
حمیدرضا پردلی قارچ شناسی، میکروب شناسی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان
کامکار جایمند شیمی و آنالیز ترکیبات طبیعی، فیتوشیمی، گیاهان دارویی
محمد حبیبی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد گرگان
آرش خاکی South shareati Street
امیر افشین خاکی گروه علوم تشریح ،دانشگاه علوم پزشکی تبریز
محمد علی درّی عضو هیات علمی مرکزتحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان
مهروز دزفولیان جلبک شناسی
امیر رحیمی گیاهان دارویی عضو هیات علمی
فرشاد رخشنده رو منابع ژنتیکی مدیر گروه تخصصی گیاهپزشکی، عضو هیات علمی دانشگاه علوم تحقیقات تهران
محمدباقر رضایی شیمی، شیمی و آنالیز ترکیبات طبیعی، فیتوشیمی، گیاهان دارویی
محمدعلی رضایی بیوشیمی، فیزیولوژی محیطی گروه زیست شناسی ئانشگاه آزاد واحد گرگان گلستان ایران
افشین زاهدی
مهدی عیاری شیمی و آنالیز ترکیبات طبیعی، فیتوشیمی، گیاهان دارویی
حسین عجم نوروزی زراعت و اصلاح نباتات، ژنتیک و اصلاح
فاطمه عسکر ی گیاهان دارویی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، بخش تحقیقات گیاهان دارویی
راضیه عظیمی شیمی و آنالیز ترکیبات طبیعی عضو هیات علمی موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور
محمد علی علیزاده تکنولوژی بذر گروه بانک ژن منابع طبیعی کشور- موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
فاطمه فدائی عضو هیات علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان - گرگان
عبدالله قاسمی پیربلوطی شیمی و آنالیز ترکیبات طبیعی، گیاهان دارویی مرکز تحقیقات گیاهان دارویی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهرقدس، تهران
عظیم قاسم نژاد استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
منصور قربان پور گروه گیاهان دارویی، دانشگاه اراک، ایران
الهه کیائی میکروب شناسی کارمند
خلیل کریمی زاده
مصطفی گلدانساز
معصومه مازندرانی اکولوژی محیطی، فیتوشیمی، گیاهان دارویی، گیاه شناسی هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی گرگان- مدیر مسول مجله اکوفیتوشیمی گیاهان دارویی
زهره میردیلمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
هدیه مصنعی زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه آزاد گرگان
خدیجه مهدوی
مریم نیاکان بیوشیمی، فیزیولوژی محیطی
مهردخت نجف پور نوایی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
سعید همامی
خدایار همتی هیات علمی دانشگاه
علی وارسته مرادی شیمی، فیتوشیمی عضو هبات علمی و رییس مرکز تحقیقات گباهان دارویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان