نویسنده = محمد اکبرزاده
تعداد مقالات: 3
1. بررسی فیتوشیمیایی اسانس سه جمعیت‏ Hymenocrater calycinus (Boiss.) Benth در استان مازندران

دوره 4، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 15-23

یونس عصری؛ فرشته ساده حسین آباد قائینی؛ آتوسا وزیری؛ محمد اکبرزاده


2. بررسی فیتوشیمیایی اسانس گیاه دارویی Phlomis cancellata Bunge. در شمال ایران

دوره 2، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 41-48

مهنا دیلم صالحی؛ محمد مهدوی؛ جلال محمودی؛ محمد اکبرزاده؛ سیدفاضل میراحمدی


3. بررسی تاثیر ارتفاع بر کمیت و کیفیت مواد موثره اسانس گیاه Rosmarinus officinalis L. کشت شده در دو منطقه از استان مازندران

دوره 2، شماره 1، بهار 1393، صفحه 36-42

سیده مجیده محمدنژاد گنجی؛ حسین مرادی؛ علی قنبری؛ محمد اکبرزاده