نویسنده = علی مهرآفرین
تعداد مقالات: 2
1. بررسی وراثت‌پذیری و تنوع ژنتیکی جمعیت‎های مختلف گیاه دارویی Oliveria decumbens Vent ایران با استفاده از خصوصیات مورفوفیزیولوزیکی و میزان اسانس

دوره 6، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 32-46

سیدمحمدحسین ال‎عمرانی‎نژاد؛ حسنعلی نقدی بادی؛ علی مهرآفرین؛ وحید عبدوسی؛ فرحناز خلیقی سیگارودی


2. بررسی اثر برخی عوامل محیطی بر جوانهزنی گیاه Salvia hypoleuca

دوره 2، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 31-40

سارا طهماسبی گوجگی؛ حسنعلی نقدیبادی؛ علی مهرآفرین؛ وحید عبدوسی؛ محمدرضا لبافی