نویسنده = جعفر احمدی
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی اثر تنش‌های‌ خشکی و شوری بر خصوصیات مورفولوژیکی و بیوشیمیایی چهار گونه از جنس Papaver

دوره 5، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 24-36

بهنام داودنیا؛ جعفر احمدی؛ صدیقه فابریکی اورنگ


2. بررسی اثر تنشهای خشکی و شوری بر میزان ترکیبات فنلی گیاه دارویی Thymus vulgaris L.

دوره 2، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 50-61

افسانه صیادی؛ جعفر احمدی؛ بهور اصغری؛ سید محسن حسینی