نویسنده = بهاره الهوردی ممقانی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی فیتوشیمیایی اسانس در جمعیت‌های مختلف گونهThymus kotschyanus Boiss & Hohen. در ایران

دوره 3، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 35-41

مهدی میرزا؛ مهردخت نجف پور نوایی؛ بهاره الهوردی ممقانی