نویسنده = زهرا کریمی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تاثیر زمان برداشت بر کمیت و کیفیت اسانس دو گونه از گیاه دارویی Thymus lancifolius و Thymus armeniacus

دوره 5، شماره 1، بهار 1396، صفحه 40-57

زهرا کریمی؛ سعداله هوشمند؛ عبدالرحمن محمدخانی؛ کاظم یوسف زاده


2. بررسی کمیت و کیفیت مواد موثره اسانس شش گونه از جنس Thymus در مرحله گلدهی

دوره 4، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 12-22

زهرا کریمی دستگردی؛ سعداله هوشمند؛ عبدالرحمن محمدخانی