نویسنده = ثریا مهرآباد پور بناب
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثر تنش‌ خشکی و شوری برخصوصیات مورفولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه دارویی Satureja hortensis L.

دوره 4، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 23-35

صدیقه فابریکی اورنگ؛ ثریا مهرآباد پور بناب