نویسنده = محمد هادی سلیمانی
تعداد مقالات: 1
1. استخراج کیفی و کمی استویوزید از گیاه دارویی Stevia rebadiana Bertoni. با استفاده از روش فاز جامد قالب مولکولی

دوره 5، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 86-99

سمیه آقابیک؛ مازیار احمدی گلسفیدی؛ محمد هادی سلیمانی