نویسنده = سیدحمزه حسینی کهنوج
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اتنوبوتانی گیاهان دارویی منطقه جنوب کرمان

دوره 8، شماره 1، بهار 1399، صفحه 30-63

سیدحمزه حسینی کهنوج؛ حسین بی باک؛ عبدالله رمضانی قرا