اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر معصومه مازندرانی

اکولوژی سیستماتیک گیاهی دانشیار

jmpepchemyahoo.com
0000-0001-8485-3227

h-index: 9  

سردبیر

دکتر محمد باقر رضایی

شیمی ،شیمی و آنالیز ترکیبات طبیعی ،فیتو شیمی ،گیاهان دارویی استاد ، موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع ، تهران ، ایران

ecophytochemical.gorganiau.ac.ir
jmpepchemyahoo.com
0000-0002-0089-5815

h-index: 15  

مدیر داخلی

دکتر هدیه مصنعی

اگروتکنولوژی - فیزیولوژی گیاهان زراعی .

hedieh_mosanaieyyahoo.com
09383716542
0000-0001-6314-4835

اعضای هیات تحریریه

دکتر افشین سلطانی

زراعت -شبیه سازی گیاهان زراعی استاد گروه زراعت دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

afsoltaniyahoo.com
09111756473
0000-0002-6941-4047

h-index: 22  

دکتر محمد باقر رضایی

فیتو شیمی استاد ، موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع ، تهران ، ایران

ecophytochemical@gorganiau.ac.ir
sp_iau92yahoo.com
0000-0002-0089-5815

h-index: 15  

معصومه مازندرانی

اکولوژی سیستماتیک گیاهی دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی گرگان، گرگان، ایران

dr.mazandaranigmail.com
0000-0001-8485-3227

h-index: 9  

دکتر یونس عصری

اکولوژی گیاهی و جامعه شناسی گیاهی دانشیار پژوهش بخش گیاهشناسی، مؤسسه تحقیقا ت جنگلها و مراتع کشور، تهران،

asririfr_ac.ir
0000-0002-4566-1756

h-index: 7  

دکتر مریم نیاکان

فیزیولوژی گیاهی دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان

niakan.myahoo.com
09113770382
0000-0001-5451-0960

h-index: 3  

دکتر محمدحسین لباسچی

اکولوژی کشاورزی دانشیار، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

lebaschierifr_ac.ir
01732132292

دکتر ابوالقاسم متین

اکولوژی استاد، تحقیقات و پژوهش سازمان و تحقیقات و آموزش کشاورزی

matineyahoo.com
01732132292
0000-0001-6693-9983

دکتر پرویز اولیا

میکروب شناسی استاد -دانشگاه شاهد -تهران

jmpepchemyahoo.com
01732132292
0000-0002-5981-3781

h-index: 24  

ویراستار انگلیسی

دکترآنیا آهنی آذری

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان

ania_783yahoo.com