اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر معصومه مازندرانی

اکولوژی سیستماتیک گیاهی دانشیار

ecophytochemical.gorganiau.ac.ir/
mazandarani.mgorganiau.ac.ir
0000-0001-8485-3227

h-index: 9  

سردبیر

دکتر محمد باقر رضایی

شیمی ،شیمی و آنالیز ترکیبات طبیعی ،فیتو شیمی ،گیاهان دارویی استاد ، موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع ، تهران ، ایران

ecophytochemical.gorganiau.ac.ir
mrezaeerifr-ac.ir
0000-0002-0089-5815

h-index: 15  

مدیر داخلی

دکتر آنیا آهنی آذری

میکروبیولوژی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان

ecophytochemical.gorganiau.ac.ir/
a.ahanigorganiau.ac.ir
0000-0001-7025-6739

اعضای هیات تحریریه

دکتر افشین سلطانی

زراعت -شبیه سازی گیاهان زراعی استاد گروه زراعت دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

afsoltaniyahoo.com
09111756473
0000-0002-6941-4047

h-index: 22  

دکتر محمد باقر رضایی

فیتو شیمی استاد ، موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع ، تهران ، ایران

ecophytochemical@gorganiau.ac.ir
sp_iau92yahoo.com
0000-0002-0089-5815

h-index: 15  

دکتر معصومه مازندرانی

اکولوژی سیستماتیک گیاهی دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی گرگان، گرگان، ایران

dr.mazandaranigmail.com
0000-0001-8485-3227

h-index: 9  

دکتر یونس عصری

اکولوژی گیاهی و جامعه شناسی گیاهی دانشیار پژوهش بخش گیاهشناسی، مؤسسه تحقیقا ت جنگلها و مراتع کشور، تهران،

asririfr_ac.ir
0000-0002-4566-1756

h-index: 7  

دکتر مریم نیاکان

فیزیولوژی گیاهی دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان

m.niakangorganiau.ac.ir
09113770382
0000-0001-5451-0960

h-index: 3  

دکتر محمدحسین لباسچی

اکولوژی کشاورزی دانشیار، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

lebaschierifr_ac.ir
01732132292

دکتر ابوالقاسم متین

اکولوژی استاد، تحقیقات و پژوهش سازمان و تحقیقات و آموزش کشاورزی

matineyahoo.com
01732132292
0000-0001-6693-9983

دکتر پرویز اولیا

میکروب شناسی استاد -دانشگاه شاهد -تهران

jmpepchemyahoo.com
01732132292
0000-0002-5981-3781

h-index: 24  

دکتر علی وارسته مرادی

شیمی دانشیار-عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی گرگان

a.varastehmgorganiau.ac.ir

ویراستار انگلیسی

دکترآنیا آهنی آذری

میکروبیولوژی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان

a.ahanigorganiau.ac.ir